Jesteśmy osaczeni przez aż nazbyt ludzką bojaźń, że świadomość – nasza prometejska zdobycz – ostatecznie okaże się niezdolna, by służyć nam tak dobrze jak natura.

C.G. Jung 

Słowa Carla Gustava Junga obrazują w dobitny sposób proces, który możemy obserwować wyraźnie, szczególnie w ostatnich dekadach – proces oddzielania się człowieka od natury. Oddzielanie się od natury możemy rozumieć dwojako. Z jednej strony jako zaprzeczanie tego, że stanowimy część przyrody, że jesteśmy jednym z gatunków zwierząt zamieszkujących Ziemię, powiązanym z całą biosferą. Z drugiej strony można rozumieć ten proces jako oddzielanie się od naszego ciała, emocji, instynktów, czyli naszej nieświadomości.

Psychologia potrzebuje Ekopsychologii

Psychologia jako szeroko rozumiana praktyka wsparcia i pomocy (psychoterapia, warsztaty i treningi psychologiczne i rozwojowe, coaching i inne formy) potrzebuje poszerzenia pola postrzegania człowieka z wąskiego, ograniczającego istotę człowieczeństwa do relacji międzyludzkich w kierunku szerszej wizji, która uwzględnia nasze więzi z Naturą, w szerokim tego słowa sensie. Natura oznacza tu bowiem zarazem nasze związki ze światem dzikiej przyrody, nasze relacje z bliskimi nam zwierzętami, potrzebę bycia w otoczeniu przyrodniczym. Jednocześnie Natura jest naszą naturą, naszą istotą – człowieka, który jest jednym ze zwierząt zamieszkujących tę planetę. Obejmuje więc ona nie tylko nasz intelekt, relacje społeczne i umiejętności w tym zakresie, ale także naszą cielesność, emocje i instynkty oraz mądrość indywidualnej i zbiorowej nieświadomości.

Podejście jungowskie a Ekopsychologia

Myśl Junga, zwłaszcza w jego ostatnich dziełach, przepełniona była duchem ekopsychologicznym. Jego intuicje co do istoty nieświadomości i jej tożsamości z samą naturą oraz wybrzmiewające pesymizmem przeczucia co do dalszych losów ludzkości pozwalają nam wręcz uznać Junga za prekursora ekopsychologii.

Uzdrawianie więzi z naturą –

warsztaty ekopsychologiczne

Z tej głębokiej potrzeby przekraczania naszego oddzielenia od świata Natury: dzikiej przyrody i nieświadomości (indywidualnej, a przede wszystkim zbiorowej), z potrzeby uzdrawiania naszych więzi z Naturą, zrodziła się idea warsztatów ekopsychologicznych. Warsztaty te łączą w sobie elementy psychologii Junga z podejściem głęboko-ekologicznym oraz nakierowanie na rozwój osobisty z potrzebą uwzględnienia szerszego, przyrodniczego kontekstu.

Zapraszamy na warsztaty ekopsychologiczne Akademii Jungowskiej:

Warsztat Matka Ziemia
Warsztat Z nurtem życia